Advertise

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[แนวข้อสอบกลางภาค] วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

[แนวข้อสอบกลางภาค] วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ม.4 [54/1]
สิ่งที่ควรทบทวน

 • ความหมาย คุณสมบัติ หน่วย ของข้อมูล 
 • หน่วยของข้อมูล [กิโลไบต์,จิกะไบต์,บิต,ไบต์,เมกะไบต์,ยอตตะไบต์,เวิร์ด (หน่วยข้อมูล),เซตตะไบต์,เทระไบต์,เพตะไบต์,เอกซะไบต์] 
 • ความหมายของ OS
  • OS (Operating System) เป็นโปรแกรม ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ เช่น การแสดงผล ข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้ โดยทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้ใช้กับเครื่องให้สามารถสื่อสารกันได้ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรให้กับโปรแกรมต่าง ๆ
 • องค์ประกอบของสารสนเทศ
  • ฮาร์ดแวร์(เครื่องจักรอุปกรณ)์
  • ซอฟต์แวร์
  • ข้อมูล
  • บุคลากร
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ
  • ข้อมูล (Data) ข้อมูล คือ เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นประจำวันในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า รายการส่งสินค้า ชื่อที่อยู่ลูกค้า ยอดขายในแต่ละวัน เป็นต้น ข้อมูลอาจเป็นได้หลายชนิด เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย หรือแม้กระทั่งเสียง
  • สารสนเทศ (Information) สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  สารสนเทศที่ดี จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น และช่วยให้การประมาณการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือยอดขายใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุด
 • การเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 • โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
 • การจัดเก็บไฟล์แบบ “เรคคอร์ด” 
  • เก็บเป็นเรคคอร์ด ซึ่งเรคคอร์ดจะมีขนาดคงที่สามารถจะอ่านหรือเขียนที่เรคคอร์ดไหนก็ได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มหรือลบเรคคอร์ดกลางๆ ได้ วิธีนี้ใช้ใน CP/M
 • การประมวลผลข้อมูล 
 • การทำงานของคอมพิวเตอร์ 
 • ส่วนประกอบ Hardware 
 • หน้าที่สำคัญที่สุดของ Soflwaer 
 • อุกรณ์ Input 
 • หน่วยความจำแบบ RAM ROM 
 • จอภาพแบบ CRT 
 • หน้าที่ของ CPU 
 • ระบบเครื่อข่ายแบบ “Bus” 
 • คำสั่งที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดของดิสก์ 
 • ความหมาย Format
  • การจัดข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) Related. การจัดรูปแบบข้อมูล

  0 ความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More